Algemene voorwaarden

U bent zich ervan bewust dat u door het aanvaarden van deze overeenkomst en/of het gebruik maken van de diensten ermee instemt dat u door deze overeenkomst wordt gebonden, en dat deze gebondenheid gelijk is aan de gebondenheid op grond van een overeenkomst op papier. De aansprakelijkheid en verplichtingen van Freetix jegens u worden door deze overeenkomst beperkt tot de daarin vervatte voorwaarden en geven Freetix het recht uw toegang tot en gebruik van de diensten te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U dient alle bepalingen, voorwaarden, beleidsregels en instructies waarnaar deze overeenkomst verwijst, ongewijzigd te aanvaarden om toegang tot de diensten te kunnen verkrijgen en daarvan gebruik te kunnen maken. Indien u deze overeenkomst niet in haar geheel aanvaardt, kunt u geen toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de diensten.

Freetix is een onderdeel van Freetix BV, ingeschreven bij de kamer van Koophandel. Verdere informatie is op te vragen via info@freetix.nl.

1. Na inschrijving bent u lid van Freetix waarin u ons het recht geeft u op de hoogte te houden via mailings of op andere wijze. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van deze mailing op de site van Freetix (www.freetix.nl) en direct via de mailing.

2. Freetix behoudt zich het recht voor (gratis) partner-aanbiedingen in een mailing aan haar leden te verzenden.

3. E-mailadressen van leden van Freetix zullen niet aan derden worden verspreid.

4. Freetix organiseert winacties en biedt aan leden de mogelijkheid mee te dingen naar één of meerdere toegangsbewijzen tot een evenement. Een lid kan zich slechts eenmaal per actie aanmelden. Na afloop van de actie worden de toegangsbewijzen verloot onder de aanmeldingen via een geautomatiseerd systeem. Dit systeem kiest, volstrekt willekeurig, winnaars. Over de uitslag van een actie kan nooit of te nimmer worden gecorrespondeerd. De winnaars ontvangen een e-mailbericht waarna zij het toegangsbewijs in hun profiel kunnen downloaden.

5. De organisator van een winactie dient er op toe te zien dat de tickets, welke in het Freetix systeem staan, toegang verschaffen tot het evenement. Alle overige geplaatste informatie (tijden, line-up, lokatie, enz.) dient juist te zijn. Het gebruikte artwork, ontwerpen of beeldmateriaal welke gebruikt wordt om de actie op te zetten dient vrij te zijn van met copyright belast materiaal en mag geen racistische, beledigende of pornografische beelden of teksten bevatten. Bij misbruik, fraude of onjuist gebruik van het systeem kan de organisator uitgesloten worden van verdere acties op Freetix. Dit ter beoordeling van Freetix.

6. Op de verkoop en uitgifte van een toegangsbewijs zijn de algemene voorwaarden van de evenementorganisator van het betreffende evenement eveneens van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen bij de evenementorganisator opgevraagd worden.

7. Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder Freetix van elke vorm van aansprakelijkheid.

8. Een toegangsbewijs blijft eigendom van de evenementorganisator. Het is verboden een toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken.

9. Een toegangsbewijs is ongeldig zonder controlestrook en dient op verzoek getoond te worden. Bij e-tickets zijn extra kopieën niet toegestaan, iedere barcode of numerieke code is uniek en kan slechts eenmaal gescand worden. Freetix is nimmer aansprakelijk voor enige ontstane schade door illegale kopieën.

10. Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan een ieder die zich hier niet aan onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. Freetix is nimmer aansprakelijk voor toegang of weigering met betrekking tot toegang van een event.

11. De op het toegangsbewijs vermelde prijs is inclusief de door de organisator berekende reservering-/servicekosten, maar exclusief de eventuele kosten voor afhandeling en verzending bij per post toegestuurde tickets (voor zover dit van toepassing is).

12. Freetix verleent, uitsluitend op verzoek van de evenementorganisator bemiddeling, bij eventuele restitutie als gevolg van afgelasting of verplaatsing. De, eventueel, door Freetix berekende toeslag (ter dekking van kosten voor afhandeling en verzending) zal in geen geval worden gerestitueerd. Het toegangsbewijs kan niet geruild of teruggenomen worden.

13. Freetix kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de houder van een toegangsbewijs lijdt door handelen of nalaten van evenementenorganisator en/of derden.

14. Freetix is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het evenement of eventuele wijzigingen en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

15. Freetix is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt, aan de houder van een toegangsbewijs, voor, tijdens, na of ten gevolge van een bezoek aan een evenement.

16. Freetix is nimmer aansprakelijk voor eventuele ontstane schade door annulering van het evenement om welke reden dan ook. Bij het verplaatsen van een evenement verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid. De organisator bepaald of er nieuwe toegangsbewijzen beschikbaar worden gesteld.

17. Freetix is nimmer aansprakelijk voor eventuele ontstane schade door een weigering van toegang tot een evenement om welke reden dan ook.

18. Freetix kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verhindering van het bezoeken van een concert/evenement met als rede; file, weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht.

19. Freetix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de Freetix internetsite. Eveneens aanvaard Freetix geen enkele schade of verantwoordelijkheid voor afbeeldingen, artwork of ontwerpen die geüpload zijn door organisatoren van acties of leden. Mocht er met copyright belast materiaal op de site van Freetix staan kan de rechtmatig eigenaar een verzoek doen deze te verwijderen. Freetix heeft niet de intentie met copyright belast materiaal op de site te hebben staan.

20. Freetix behoud zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een winactie te weigeren, stop te zetten of een bestelling/reservering te weigeren.

21. De internetsite van Freetix wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en evenementen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn. Indien een toegangsbewijs verkregen wordt voor een evenement dat inmiddels afgelast is, dan stellen wij u hiervan niet op de hoogte. Freetix aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor het geen doorgang vinden van evenementen.

22. Gedurende de gehele reserveringsperiode of winactie, van aanvraag tot en met ontvangst van het toegangsbewijs, kan Freetix niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste en/of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de Freetix internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

23. Freetix is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door falen van internet, verbindingen of problemen met e-mail.

24. Freetix is te allen tijde bevoegd, zonder opgaaf van redenen, de algemene voorwaarden aan te passen. Een kopie van de algemene voorwaarden is te vinden op de site van Freetix.

BEKIJK ALLE

Muziek

BEKIJK ALLE

Spotlight

BEKIJK ALLE

Specials

Origins - Win 3 tickets

Gratis avondje Origins ? Win drie kaartjes!

Bekijk alle LEES VERDER

VOLG FREETIX OVERAL

© 2012-2020 freetix.nl. All rights reserved. Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy
The material on this site may not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, exept with the prior written permission of freetix.nl

  • Exposure Company
  • Een Media